Cậu trai sung mãn, Chịnh thần chết và chị gái – ep3